STICHTING ANDRÁSSY - financieel verslag 2013
financieel verslag 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

1. Voorwoord,

Stichting Andrássy (verder te noemen Andrássy) stelt dit jaarverslag op voor haar participanten, gastouders, sponsoren en andere geďnteresseerden.

2. Doelstelling,

Andrássy richt zich op Hongaarse tehuisjongeren die moeten beginnen met het opbouwen van een zelfstandig bestaan. Dat doet Andrássy op diverse manieren in nauwe samenwerking met de Hongaarse vrijwilligersorganisatie stichting KUL (verder te noemen KUL).

Andrássy wil samen met haar brede netwerk projecten opzetten voor deze Hongaarse jongeren. Andrássy bevindt zich op het snijvlak van handel, politiek en onderwijs. Op die manier is Andrássy in staat signalen om te zetten in acties en om netwerken aan elkaar te koppelen. Dat alles met één doel: een betere toekomst voor de jongeren.

3. Activiteiten

Andrássy ondersteunt en faciliteert projecten die deze jongeren een toekomst bieden en die vooral georganiseerd worden door KUL. In de eerste plaats om de jongeren kans te geven om een zelfstandig leven op te bouwen. Maar ook om op bestuurlijk niveau aandacht en oplossingen te vragen voor deze situatie.

3.1. Contact

Via KUL onderhouden direct contact met kindertehuizen, hulpcentra en scholen in Hongarije.

Om nog betere resultaten te boeken, is het belangrijk dat het initiatief tot en de uitvoering van projecten in eerste instantie in Hongarije zelf ligt (dit komt tot uiting via onze nauwe samenwerking met KUL). Wij geven daarbij advies en ondersteuning en volgen de voortgang en realisatie van de projecten op afstand.

3.2. Promotie,

Via een nieuwsbrief, de site en verslagen van activiteiten in de regiobladen geven we kennis van onze activiteiten.

3.3. Bestuurs contacten

We onderhouden regelmatig contact met KUL en op bestuursniveau komen we elk jaar samen en bespreken de doelen voor de komende periode.

4. Financiën

4.1. Financieel jaaroverzicht 2013

Andrássy bezit geen (vaste) activa alleen een lopende rekening waarop baten en lasten worden geboekt.

Financieel jaaroverzicht 2013

01 januari 2013

01 januari 2014

Saldo lopende rekening

(= saldo liquide middelen)

€ 3818,88

€ 1491,47

Specificatie Lopende rekening Boekjaar 2013

Inkomsten

Uitgaven

Saldo 1 januari 2013

€ 3818,88

Diverse donaties

- Particulieren

- Kerken

€ 1285,-

€ 606,45

Vaste ondersteuning st. KUL

€ 600,-

Acties

- Kerstwandeling

- Kerstmarkt

€ 995,-

€ 350,-

Diverse bijdragen aan St KUL:

- Zomerkampen

- Verbouw graanschuur

€ 4100,-

Overboeking vanuit St. KUL

€ 1166,78

Uitvoer Bonifatius project

€ 2370,-

Bankkosten

€ 60,64

Saldo 1 januari 2014

€ 1491,47

Totaal:

€ 8622,11

Totaal:

€ 8622,11

4.2. Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI),

Om aantrekkelijk te zijn voor donateurs is Andrássy aangemerkt als Algemeen Nut Beogende

Instelling onder registratienummer KvK Leeuwarden S 41004654 / Registratiekamer P0021995.

In 2013 De giften die we hebben ontvangen waren van : particuliere donateurs en de kerken van Bakkeveen en Opsterland Noord.

Bestuur Stichting Gastouders Hongarije

Bakkeveen, 14 november 2014

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Annemarie Bongers

Josien Meulenhoff

Roelie Dijk