STICHTING ANDRÁSSY - ANBI
ANBI

Algemene informatie

Naam: Stichting Andrássy

RSIN: 8179.40.765

Contactgegevens

- postadres Foarwurkerwei 6, 9243JZ Bakkeveen

- Telefoonnummer +31 6 21815416

- Website adres www.Andrassy.nl

- E-mail Stichting.Andrassy@gmail.com

Doelstelling en beleidsplan

De Stichting Andrássy stelt zich als doel om Hongaarse tehuisjongeren (na het verlaten van het tehuis) te ondersteunen bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan en een betere toekomst.

Dat doet Andrássy op diverse manieren:

· De stichting wil samen met haar brede netwerk projecten opzetten voor deze Hongaarse jongeren. Andrássy bevindt zich op het snijvlak van handel, politiek en onderwijs. Op die manier is de stichting in staat signalen om te zetten in acties en netwerken aan elkaar te koppelen.

· Andrássy ondersteunt en faciliteert projecten die deze jongeren een toekomst bieden. In de eerste plaats door de jongeren te ondersteunen bij de opbouw van een zelfstandig leven. Dit kan in groepsverband maar ook op individuele basis

· Wij onderhouden direct contact met verschillende kindertehuizen, jongerenorganisaties en hulpcentra in Hongarije. Wij geven daarbij advies en ondersteuning en volgen de voortgang en realisatie van de projecten op afstand.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Annemarie Bongers

Penningmeester Roelie Dijk

Secretaris: Josien Meulenhoff

Beloningsbeleid

Stichting Andrássy kent geen beloningsbeleid voor haar bestuurders. Vrijwilligers ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Verslag van activiteiten in 2017

Werkbezoek:

April 2017 is er een werkbezoek gebracht aan Hongarije, tijdens dit bezoek is een drietal instellingen bezocht:

- In Noord Oost Hongarije (Erdöhorváti) is een beginnende woonzorg coöperatie bezocht waar naast huisvesting ook dagactiviteiten worden geboden zoals handenarbeid en het verbouwen van groenten en behoefte is aan materialen voor handenarbeid, tuingereedschap,

- In Nyíregyháza is Szent Kamill Alapitvany bezocht. Dit is een beschermd wonen instelling voor jongeren. Ook hier was behoefte aan materialen voor handenarbeid, tuingereedschap, zaden en divers spelmateriaal

- In Kisvardi is een kindertehuis bezocht hier was op dat moment geen directe hulpvraag

In oktober 2017 is een bezoek gebracht aan Hongaarse contacten in Boedapest.

Goederentransport

Naar aanleiding van het werkbezoek in april 2017 hebben we in de zomer een goederentransport naar Noord Oost Hongarije (Erdöhorváti) en Nyíregyháza georganiseerd. Dit transport bestond uit diverse ingezamelde goederen zoals fietsen, spelmateriaal, tuingereedschap, poot & zaaigoed, kleding, en weefmaterialen.

Uitwisseling:

In 2017 hebben we voor een aantal Hongaarse jongeren een bezoek aan Nederland georganiseerd om kennis te maken met de Nederlandse cultuur. Deze bezoeken vonden plaats in juli en in december:

- In juli hebben 2 jongeren uit het begeleid wonen instelling in Nyíregyháza Nederland bezocht

- In december heeft een jonge Hongaarse student Nederland bezocht

Plannen voor 2018

In 2018 zullen we waar nodig en mogelijk weer ondersteuning bieden aan (projecten die) Hongaarse jongeren bij de opbouw van een zelfstandig bestaan in Hongarije, waaronder:

- Bezoek van Hongaarse jongeren aan Nederland

- Ondersteuning bij huisvesting en levensonderhoud

- Onderhouden van bestaande contacten in Hongarije

Voor 2018 zij er geen concrete plannen voor een werkbezoek aan Hongarije.


Voorgenomen bestedingen

Samenvatting begroting 2019

baten

Donaties

€ 1.200

Giften

€ 500

Totaal baten

€ 1.700

lasten

Adminstratiekosten (bankkosten)

€ 150

Projectkosten

€ 1.150

reis & onkosten werkbezoeken*

€ 250

Goederentransport*

€ 300

Huisvesting (renovatie)

€ 200

Bezoek jongeren

€ 400

Totaal lasten

€ 1.300

Resultaat (baten – lasten)

€ 400

* in begroting als reservering opgenomen voor werkbezoeken en goederentransport zodat die eens in de 3 ŕ 4 jaar georganiseerd kunnen worden.

Balans en staat van baten en lasten

Balans 2017

31-12-2016

31-12-2017

Activa

Rekening courant Rabo

€ 3.905,18

€ 2.923,40

Totaal Activa

€ 3.905,18

€ 2.923,40

Passiva

Eigen vermogen

€ 3.905,18

€ 2.923,40

Totaal Passiva

€ 3.905,18

€ 2.923,40

Samenvatting jaarrekening 2017

baten

Donaties

€ 1.200,00

Giften

€ 1.305,00

Totaal baten

€ 2.505,00

lasten

Adminstratie- en bankkosten

€ 130,55

Projectkosten

€ 3.348,81

reis & onkosten werkbezoeken*

€ 1.458,80

Goederentransport*

€ 1.014,46

Huisvesting (renovatie)

€ 745,00

Bezoek jongeren

€ 137,97

Totaal lasten

€ 3.486,78

Resultaat (baten – lasten)

-€ 981,78